Ébredésem Útján

Steinmüller Csilla Magdolna blogja

Kicsoda Samael Aun Weor?

Maestro-SamaelAhogyan a villám a viharban, úgy tűnt fel a századok, a történelem és az ideológiák robajában, a XX. századik teljében, a legmélyebb GYAKORLATI HERMETIZMUS és a feltárhatatlan keleti és nyugati metafizikai doktrínák ismerőjének rendkívüli, szokatlan, egyedi alakja.

Amennyiben igaz az alkímiai mondás, hogy minden emberi lény és minden faj pusztán továbbfejlődése az elsődleges kozmikus anyagnak, amely folyton megújul a TERMÉSZET tojásában, végtelen visszatéréseiben és tisztulásaiban szorgosan kutatva újabb, magasztosabb gyümölcsök után, amelyek SZOLÁRIS EMBEREKKÉ vagy ÉLŐ BÖLCSEK KÖVÉVÉ alakultak, akkor hasonlóképpen bizonyos az is, hogy generációnk és a jövő generációi számára SAMAEL AUN WEOR az egyik csodás megnyilvánulása ezen rejtélyes, elektromos, nemző és tüzes erőknek, amelyek különösen ritkán, Prométheuszi mitikussággal bukkannak fel a SZENT ABSZTRAKT ABSZOLÚT TÉR kebeléből, hogy, az olimposzi HERMÉSZ-hez hasonlóan, a tűz fiai lakhelyéről, a Kozmosz legmagasztosabb, kétségbevonhatatlan üzeneteit hozzák el.

Igen, Samael Aun Weor (ISTENI ÍGE – a fonetikus kabbala hagyománya szerint – és ISTEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA – a héber szövegek ortodoxiája szerint), visszatért, hogy ismét átszelje a lét hullámait, az Aeonok köreit, az anyag

kikristályosodásának körkörös útjait, hogy emberi alakban testesülhessen meg, a kozmikus anyaméh segítségével; sorsa ehhez a különös bolygóhoz kötődik, amelyen az emberek megfeledkeztek Isten létéről, és rossz szándékkal határolták el magukat a Világegyetemet és a minden létező dolgot uraló törvényektől – ez a rájuk jellemző züllöttség, amely tudatlanságot, fizikai és lelki ürességet von maga után.

Ki ez az ember, aki zarándokként vagy zord remeteként barangolt be egész országokat, a zsebeiben semmi többel, mint holmi alkimista receptek és szimbólumok, amelyekből később kibontakoztak a tanulmányai, olyan témákban, mint a transzcendentális szexológia, természetes gyógymódok, keleti pszichológia, antropológia vagy szociológia – amelyeket addig sohasem tártak fel, és amelyeket csakis a jövő emberiségei ültethetnek gyakorlatba, a jelenlegi társadalom züllöttsége miatt, amely csakis a pénz iránti hódolathoz van szokva – ki ő?

Kicsoda vagy mi az, ami elrejtőzött és ott rejtőzik és fürkészi az összevont homlok mögött az anyagot, a napokat, világokat, galaxisokat? Miként a legendás Leonardo da Vinci, számtalan titkot tár fel, amelyeket napjainkban a fizika, kémia, geometria, logika és statisztika „tudálékosai” figyelmen kívül hagynak – ki ő?

Miféle különös „áldással” vagy „hatalommal” rendelkezik ez az emberi lény, aki (miután 1977-ben dezinkarnálódott), továbbra is képes tanítványainak megmutatkozni, a hiperdimenziók vagy „párhuzamos világegyetemek” csatornáit felhasználva – amelyeket csupán egy Einstein vagy egy Hinton volt képes megsejteni; ezáltal továbbra is közvetítheti üzenetét, és nem csak az öt kontinensre, hanem, habár ez mesebelinek tűnhet, de a csillagokba, vagy az arany lelki ruháikat felöltött Szellemek létvilágába is.

Miféle energia mozgatta a kezét és tollvonásait a SZENT JÁNOS REND ezen nagyon Tiszteletreméltó MESTERÉNEK, amellyel egy rendkívül teljes és tökéletesen gyakorlati doktrínát szült és fejtett ki a több mint hatvan, összefüggő művében, amelyek kifinomult oktávok láncolatát alkotják, és amelyek a kis brosúráktól egészen az ötszáz oldalas kötetekig terjednek, és amelyekben minden szónak és betűnek megvan a maga matematikai pontossággal meghatározott helye és rendkívüli logikája?

cicaHogyan írhatnánk le egy olyan személyt, aki az alvó emberek mellett, a zajt és fullasztó füstöt és gázokat árasztó járművekkel teli utcákon járt, és mindeközben, kétségbevonhatatlanul megőrizte szívét, elméjét, Szellemét és morális érzékét, amelyek különleges, felsőbb szférákhoz kötődnek, és amelyek képessé tették arra, hogy miközben egy fagylaltot ízlelt, megjósoljon különféle világi eseményeket; és ha ez még nem volna elég, még azt is megengedhette magának, hogy csevegjen a kutyákkal és madarakkal, tökéletesen átérezve a testvéri állatvilág aggályait és nyugtalanságát – hogyan is írhatnánk le őt?

Hogyan is jellemezhetnénk egy olyan LÉNYT, aki azonnal és váratlanul megoldásokká alakította a legbonyolultabb konfliktusokat, amelyeket mi, ezen emberi hangyaboly lakói, sajnos elő szoktunk idézni?

Mit mondana a kedves olvasó egy olyan emberről, aki ismerte a pontos napját és óráját az emberek halálának, és aki azt is képes volt másodpercek alatt megtudni, hogy éppen mi történt Mongóliában, a Déli Sarkon, vagy ennek a Nap körül keringő kolosszusnak bármely távoli pontján?

Milyen jelzővel illethetnénk egy élő rejtélyt, aki megszabadult az egótól és individualizálódott (a szó legmélyebb értelmében), sőt mi több, szupraindividualizálódott, húsvér ELOHIM-má alakulva, aki képes kiejteni az aranyigét, amelyet csakis azok beszéltek, akik „mindörökké fürödnek a Szentlélek kegyelmében”?

Az ilyen emberi formába materializálódott lények ismerik a múltat és a jövőt, amelyet egy örök jelenbe foglalnak össze, és meghökkentő természetességgel olvasnak benne, ahogyan mi valamely ország újságainak lapjait olvassuk.

És ismét feltesszük a kérdést: miféle gigantikus, nyugtalan Szellem volt ebben a csontvázban, aki türelemmel és mindenféle megpróbáltatást kiállva telepedett le az egyik leggazdagabb antropológiai kultúra helyén (Mexikóváros), hogy innen egyesítse egyetlen misztikus, filozófiai és tudományos evangéliumba a keleti és a nyugati embert; hogy ebből a fontos fúzióból kivonja üzenetének szintézisét, amely képes feltámasztani valamennyi okkult igazságát a néphagyományoknak, legendáknak, hagyományoknak, rítusoknak és szertartásoknak, a világ minden tájáról, amellyel újra felzengenek egy „ELVESZETT TUDÁS” hangjai, amely akkor táplálta a férfiakat és nőket, amikor a tiltott gyümölcsöt még nem fogyasztotta el a háromközpontú-kétlábú, amelyet ma a „HOMO SAPIENS” néven ismerünk?

Maestro-1Ezt a TERMÉSZETFELETTI embert, akit ebben a műben bemutatunk, valószínűleg „sarlatánnak” fogják tartani mindazok, akik fanatikus elvakultságukba betokozódva, önmagukat zárják a szent szövegek szó szerinti értelmezésének börtönébe, és akik megfeledkeznek a pontok és vesszők mögé rejtett „lelket adó Szellemről”.

Könnyű a „tanultakat” elképzelnünk, amint tudományos szakzsargonjukkal rárontanak, mivel az ő szavai egy forradalmi dialektika ostorával rengetik meg az agyagbálványokat, amelyek a tudományos, vallási és filozófiai dogmáik alapjain állnak. Kétségtelen, hogy egy olyan világban, mint a mai, sokkal könnyebben hódolnak a TARTALMATLANSÁGNAK, de ennek az ára a szomorú tömegek megalázása, vigasztalansága és zavarodottsága, akiket a „HALADÓ TÁRSADALOM” megnevezéssel bolondítanak meg a „modern szociológusok”.

SAMAEL AUN WEOR, minden kétséget kizárva, 4-5000 évvel megelőzte borús napjaink gondolkodásmódját, szavai által, minden kibúvót mellőzve, elkezdte megmutatni a szexuális regenerálódás szűk és tudományos útját, amely lehetővé teszi minden emberi lény számára, minden megkülönböztetés nélkül, hogy megbékéljen az istenséggel, és mindemellett még azt is, hogy visszaszerezzen és kifejlesszen minden olyan képességet, amely az EMBER-MIKROKOZMOSZBAN rejtőzik.

Hermes_1Azon sem kell csodálkozni, hogy a „régimódi értelmiségiek” kritizálták SAMAEL AUN WEOR bekezdéseit, és „érthetetlennek” vagy „képtelenségnek” minősítették; az „okleveles urak” már régen elváltak a hiteles „Filozófia” eredeti alapelveitől, amelyben ott rejlik a Lény, a VALÓSÁG, a valódi OBJEKTIVITÁS, a transzcendentális, vagyis az ABSZOLÚT kutatása.

Ha már hallottál, kedves olvasó, ALBERTUS MAGNUS, FAUST, TYANAI APOLLÓNIOSZ, HERMÉSZ TRISZMEGISZTOS, ZÓROASZTRÉSZ, JÉZUS (Krisztus) műveiről, akkor nem fogsz csodálkozni, amikor a következő oldalakon leírunk egy sor olyan különös eseményt, amelyek ennek az EMBERFELETTI-EMBERNEK az életében történtek, és amely dolgok megismerésére és megtapasztalására, érdemtelenül, lehetőséget kaptunk; ezek által, mint egy kifogyhatatlan forrásból, olyan ismeretet kaptunk tőle, amelyből mindörökké árad

az ÖRÖM, a MEGÉRTÉS és a MEGOLDÁS valamennyi problémára, amelyek minden embert és népet kínoznak, de mindenek felett, megadja nekünk a kulcsokat, hogy az önkéntes szenvedés és a tudatos áldozatok segítségével elhagyjuk ezt a börtönt, amelyet így nevezünk: LÉTEZÉS.

De miért is börtön a létezés? Azért, mert folyton ki vagyunk szolgáltatva a körülményeknek, semmit sem uralunk. Vagyis mindig csak történnek velünk a dolgok, mint amikor esik vagy mennydörög. Minden helyzet pusztán egy láthatatlan oknak az eredménye, amely akár más korokból, helyekről vagy körülményekből is származhat.

Élünk, de halottak vagyunk, vagyis igazából nem jövünk rá, hogy miért is kellett abba a népbe születnünk, amelyikbe, miért ezen szülőknek vagyunk a gyermekei, miért barátaink egyesek vagy mások; és ezáltal pedig események milliárdjai és milliárdjai történnek meg abban a filmben, amelyet úgy hívunk: ÉLET.

Például, amikor megbetegszünk, az adott betegséget egyből a vitaminhiánynak, a gyenge ellenálló képességnek, örökölt tényezőknek, környezetszennyezésnek stb., tulajdonítjuk; azonban minden betegségünket és a megélt rossz körülmények titkos mozgatórugóit saját Tudatunk mélységeiben kellene kutatnunk. Ennek az Önmegvalósított embernek a Gnosztikus Tanítása ezzel lép érvénybe és ér a maga hatáskörébe, úgy érintve meg a mindennapi embert, mint egy nagy sivatag közepén egy hatalmas fa dús koronája.

Az ébredés, igen; az egész belső világunk TELJES MEGÉRTÉSE képességének felébredése, és a külvilággal való intelligens megerősítése alkotják együtt azt, amit úgy nevezünk: ÉLNI TUDNI, létünk minden szintjén mélyen ismerve az okokat. Ez az ÉBREDÉS a végcélja SAMAEL GNÓZISÁNAK.

Egy közmondás úgy tartja: „ERŐS BAJOKRA ERŐS GYÓGYÍRT”; és bizonyos, minden kortárs elemző szerint is, hogy az emberi társadalom súlyos beteg. Sok ősi szöveg mondja, hogy valahányszor ez az emberi nemzetség eltéved, a magasból küldenek egy fény-hordozót, hírvivőt vagy tisztázót, azon alapelvek hiteles visszaállítóját, amelyeket a népek isteni eredetüknél fogva kell magukban hordozzanak.

Hallottatok már az AVATÁROKRÓL, KÜLDÖTTEKRŐL stb.? Manapság, sajnos, a lelkek nagy piacterén sokan kiáltják ki magukat Küldöttnek, Messiásnak, megvilágosodott Reinkarnációnak stb.; azonban tetteik nem egyeznek saját üzeneteikkel, és, ami még ennél is rosszabb, az öntudatlan tömegeket olyan mély fanatizmusba sodorják, hogy ezek a hívek akár bele is halhatnak. Elég megemlítenünk, anélkül hogy túl messzire mennénk, Jim Jones híveinek tragikus lemészárlását, a dél-amerikai Guyanában. Emberek százait kényszerítették arra, hogy mérget igyanak, arra hivatkozva, hogy „nem engedhetnek” a „sátán” fenyegetésének, amely, ez esetben, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa volt.

confusion_1A Közel-kelet számos helyén szintén ilyen rémisztő és megrázó a helyzet. Ezeken a helyeken számos nép folytat elkeseredett és véres háborút, de nem csupán gazdasági vagy politikai dolgok miatt, hanem, ami a legszégyenteljesebb, vallási okokból. Ezek a hamis „megmentők”, akik a vallási szövegek szó-szerinti értelmezése mögé bújnak, híveiket éhínségbe, nyomorba, kétségbeesésbe és halálba sodorják.

Akik pedig nem puskákkal és rakétákkal teszik ezt, azok híveik hitét befolyásolják. Az 1960-as évekkel kezdődően, mint a gyom, úgy jelent meg tömegesen a sok „Mester”, „Szvámi”, „Jógi”, „Mahatma”; innentől kezdve keleten nagy társadalmi változások köszöntöttek be, a csalások, az orgiák, a kábítószer- és ember-kereskedelemnek köszönhetően, amelyet huszadik századunk ezen hamis vezetői teremtettek meg.

Az olvasó pedig, aki ezeket a bekezdéseket lapozgatja, megkérdezheti: „Ezek a sorok talán nem pusztán egy újabb szekta művei, ahogyan több ezer másik is megjelenik mindenfelé?” Ez esetben, arra kérjük az olvasót, engedje meg, hogy TISZTÁZZUNK pár érdekes dolgot:

Nt. M. SAMAEL AUN WEOR-t egyszer megkérdezték:

„Azt mondják, hogy ön a Vízöntő Új Korának Buddha Maitreya Kalki Avatárja. Ezt sok könyv megírta, kétségtelen, azonban sokan nem tudjuk, hogy ez mit is jelent. Kérjük, Nagytiszteletű Mester, adjon konkrét választ erre a kérdésre”.

Ő pedig így válaszolt:

„A legnagyobb örömmel válaszolok erre a kérdésre: a KALKI AVATÁR, kétségtelen, hogy a Vízöntő Korszakában, a Káli Yuga Kor Avatárja. Az AVATÁR szó jelentése: „HÍRNÖK”. Kétségtelen, hogy a „Hírnök” jelentése: „az, aki egy üzenetet ad át”; mivel pedig rám hárult a kötelesség, hogy átadjam az üzenetet, a „Hírnök” névvel illetnek, ami szanszkritul: „Avatár”.

Egy Hírnök vagy Avatár, a szó legteljesebb értelmében, egy „Küldönc”, az az ember, akire egy üzenetet bíztak, az Atya Nagy Művének egy szolgálója vagy szolgája. A legnagyobb világossággal pontosítjuk ezt a szót, hogy ne értelmezzék tévesen.

Maestro-2Így hát, egy szolgáló vagy szolga vagyok, avagy, egy hírnök, aki egy üzenetet továbbít. Néha úgy is mondják, hogy kozmikus postás, mert egy kozmikus levél tartalmát kézbesítem.

Tehát, kedves testvéreim, az „Avatár” szó sohasem szabad gőgöt szüljön, mert csupán ennyit jelent, és semmivel sem többet. Egy küldött, egy szolgáló, egy szolga, aki egy ajándékot, üzenetet továbbít, és ez minden.

A BUDDHA MAITREYA kifejezést pedig elemeznünk kell egy kicsit, hogy ne essünk tévedésbe. A BELSŐ BUDDHA, önmagában, mindannyiunk belső Valódi Lénye. Amikor a Benső, vagy valakinek a Valódi Lénye, már elérte a benső Önmegvalósítást, akkor azt „Buddhának” nyilvánítják.

A MAITREYA kifejezés lehet egyéni és kollektív is. Egyéni nézőpontból egy „Maitreya” nevű Mestert jelképez, azonban kollektív szempontból a Buddha Maitreya szó legteljesebb értelme alatt olyan Beavatottat kell érteni, aki elérte a krisztifikációt; ez minden. Végeztem!”

A Buddha Maitreya kifejezésnek, és a Szent János Jelenések könyvében az ő eljövetelére vonatkozó próféciának egy magyarázatát találjuk Nt. M. Samael „A vízöntő üzenete” c. művében. Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy ez a mű feltárja János Apostol Jelenések könyvének teljes titkos és szimbolikus tartalmát. Lássuk:

»„És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!

Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei,és azt a nagy paráznát (az emberiség), a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak (a Beavatottak) vérét annak kezén.

És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.

És leborula a huszonnégy Vén (a Zodiákusból)és a négy lelkes állat (a szexuális Alkímiából), és imádá az Istent (az Igazság), a ki a (benső) királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!

És a királyiszéktől (amely a Lényünk mélyén van) szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi (benső) Istenünket mindnyájan ő szolgái, a kik félitek őt, kicsinyek és nagyok!

És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását (a szeminális vizek), és mintegy erős mennydörgések szavát (az istenek szava), mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr (a bensőnkben levő), a mi Istenünk, a mindenható.

Babel toronyÖrüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége (a Lélek) elkészítette magát,

És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba (a Mesterek Tunikája); mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.

És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd (mert ő a te benső Istened), mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.

És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala (az Ötödik a Hetek közül), hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.” (Jel. 19:1-11)

Aki ezt a könyvet írja, tanúságot tesz erről a próféciáról, mert ő a Hetek közül az Ötödik bódhiszattvájának szolgálója.

A Fiú az Atya szavát mondja, és bizonyságot tesz az ő Atyjáról. Az Atya egy a fiúval, a Fiú egy az Atyával. A Fiú arra is méltatlannak érzi magát, hogy kioldja Atyjának saruját. Csakis az Atya tökéletes.

Az Atya a Fiában gyönyörködik, és a Fiú az Atyjában gyönyörködik.

Samael Buddha Maitreya az Új Korszak Kalki Avatárja; a fehér ló lovasa. A Fia viszont, a szegény szolgáló, aki a Vízöntő ezen Üzenetét írja, valójában még arra sem érzi magát méltónak, hogy megcsókolja Atyjának szent lábait.

A Maitreya Buddha dicsőségben tündököl, a fia pedig letérdel.

„És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga (amelyet a Fény nyelvének betűivel írtak).

És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve (a Fekete Páholy elleni harc közben, az érzékfeletti világokban) és a neve Isten ígéjének neveztetik (az Új Kor Avatárja egy Íge).

És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon (a Nirvána lovassága), fehér és tiszta gyolcsba öltözve (mert Mesterek).

És az ő szájából éles kard jő vala ki (hogy megsebezze a démonokat), hogy azzal verje a pogányokat (a benső Istentől elvált embereket); és ő (az Íge) fogja azokat legeltetni vasvesszővel (a pokolban); és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját (a sötétek az Íge ellen harcoltak, de az Íge eltiporja a harag borának prését, és az alvilágba veti).

És az ő ruháján és tomporán (szent betűkkel, egy pántlikára) oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.” (Jel. 19:12-16)

Kalki-AvataraAz Uralkodó Hatalma nem a homlokán van. Az Uralkodó Hatalma a nemi szervében van. A szent királyok jogara, a templom két oszlopa és a Megváltó keresztje, a jó és rossz fájából készültek. Ez az ismeret fája: a szex.

Amikor a férfi és a nő szexuálisan egyesülnek, valamit teremtenek. A Szentlélek tüzét befogadva a természet királyaivá és uraivá változunk.

Megadjuk, az olvasóink érdekében, a keleti szótárak meghatározását a MAITREYA kifejezésre: „Az eljövendő Buddha meg fog jelenni a Földön. A Mahayana Buddhizmus el fogja ismerni bódhiszattvának. Buddha megjövendölte ennek a jövőbeli Buddhának az eljövetelét, aki terjeszteni fogja a tanítást, és meg fogja menteni az egész emberiséget. A buddhista templomokban megtaláljuk Maitreya ábrázolásait, Japánban pedig Miroku a neve”.«

Érdekes, hogy Nt. M. SAMAEL AUN WEOR egyik terve az volt, hogy mind az öt kontinensen elterjessze a szintézis doktrínáját (a GNÓZIST), hogy a keleti és a nyugati emberek előtt egyaránt feltárhassa az önmegszabadítás teljes hermetikus tudományát. Miután Samael Mester válaszolt az egyik csoport kérdéseire, megkérdezték tőle a következőt:

„Mester, arról beszélt nekünk, hogy ön egy Avatár. Nos, mi, természetesen, sohasem kételkedtünk önben, azonban vannak egyesek, akik azt állítják magukról, hogy ők a Vízöntő Avatárjai. Mester, hogyan magyarázza ön, hogy vannak emberek, akik olyasmit jelentenek ki, amit nem képesek pontosan bizonyítani?”

Jesus-Ő így válaszolt:

„A tűz napján majd meglátjuk a füstöt”. Emlékezzetek, hogy Jézus idejében is sok próféta jelent meg, és mindenki azt mondta magára: „a Halak Avatárja”. Azonban csak egyetlen győzött: ő volt a NÁZÁRETI JÉZUS, Krisztus.

Sok próféta, sok messiás volt Atlantisz idején is, akik szintén Avatárnak tartották magukat, és ennek megfelelő hódolatot követeltek meg. Azonban csakis egyetlen jött ki győzedelmesen az Özönvízből. Ez az egyetlen volt MANU VAIVASWATA, aki népét, a földrengések és árvizek közepette, a Közép-fennsíkra vezette.

Mindazonáltal, kedves testvéreim, manapság sokan vannak, akik talán azt mondják: „Én vagyok az Avatár”, azonban tetteik maguktól beszélnek majd, és megtudják kicsoda is az Avatár. Aki a Nagy Tűzvész napján képes lesz kihozni népét a tűzből és a lángokból, az Árja fajnak abban a meghatározó kulcspillanatában, az lesz az Avatár; a tettek önmaguktól fognak beszélni, ismétlem, a tettek… a fát a gyümölcseiről ismerjük meg: amilyen a fa, olyan a gyümölcs.

Minden esetre, én most átadom az Üzenetet… habár sokan nem fogják elhinni, de én vagyok az Avatár; készüljön fel a Nagy Hadsereg. Ez minden”.

A fenti bekezdések után, amelyben az egyszerűség és az igazság szól, bizonyosan eszébe jut a türelmes olvasónak egy sor olyan kérdés, mint például: Mit jelent az egyetemes tűzvész? Hogyan lehetséges, hogy a Gnózis és Samael Mester keverik a buddhizmust a kereszténységgel? Miről van szó ebben a forradalmi üzenetben, amelyet a Mester Avatárként hozott?

Kezdjük azzal, hogy az olvasót még egyszer megismertetjük azzal a válasszal, amelyet maga a Mester adott, amikor megkérdezték:

„Kérdés: Miben áll az Üzenet, amelyet ön az emberiségnek érkezett átadni?

Válasz: Bizonyosan egy sajátos üzenetről van szó, a Vízöntő Új Kora számára. EGY TELJESEN FORRADALMI ÜZENET, amely teljesen különbözik mindattól, amit az elmúlt századokban adtak át, de mégis nélkülözhetetlen az Új Korszaknak, amely ezekben a pillanatokban kezdődik el, a gondolatok magasztos robajában.

Eltérően, mondjuk az elmúlt zodiákus ciklusoktól, a Vízöntő ezen kora igen mély elmélkedésekhez vezet.

end-1Minden idők írásai beszéltek egy NAGY KATAKLIZMÁRÓL, amely közeleg, és akik mélyen tanulmányozták a Bibliát, azok nem hagyják figyelmen kívül ezt a dolgot. Mózes Genezise említi az Özönvizet, Szent János Jelenések könyve pedig beszél a „tűz és kénkő taváról” – amely a Második Halál; más szavakkal, a Biblia a vízzel kezdődik és a tűzzel ér véget. Az emberiség a víz és a tűz között vergődik, és amikor nem a vízbe vész oda, akkor a tűz emészti el.

Már tudjuk, hogy az ősidők emberisége a víz által veszett el, a Második Transz-alpin Katasztrófában, amely gyökeresen megváltoztatta földgolyónk fiziognómiáját.

A jelenlegi Emberiség tűz és földrengések által fog elveszni; így van megírva. Akik már kutatták az Anahuák Titkos Tantételeit, megerősíthetik ezt.

Sok próféta beszélt már erről; megemlíthetjük Mohamedet, Jeshua Ben Pandira (Názáreti Jézus) „Prófétálását”, vagy a Maják próféciáit stb. stb. stb.

A Végső Kataklizma nincs messze… biztosítjuk, hogy már a küszöbön áll, még ha ez hihetetlennek is tűnik… Ugyanolyan hihetetlennek tűnt Atlantisz lakóinak is, hogy a kontinens elsüllyedésének küszöbén állnak, amikor MANU VAIVASWATA (aki nem más, mint a bibliabeli Noé) a közelgő Nagy Katasztrófáról beszélt.

Az emberek nevettek és azt mondták: „Ez az ember bolond”; a Nagy Tragédia estéjén mindannyian „lakmároztak és ittak, férjül és feleségül mentek”, ahogyan a Szentírás is mondja, másnapra pedig halottak voltak. Napjaink emberei ugyanígy esznek, alszanak, szórakoznak, egyre jobban elzüllve, és hamarosan már csak holttestek lesznek.

Jön egy tűz, amelyet senki sem tud majd eloltani… a Nagy Tűzvész napja közel van; egy rémisztő katasztrófa közeleg; a földrengések egyre jobban, pillanatról pillanatra erősödnek. Emlékezzetek, hogy a Föld belsejének tüze nyugtalan…

Az történik, hogy az Atlanti Óceánban, és a Csendes Óceánban még inkább, nagyon mély törések vannak (a Csendes Óceánban vannak a legmélyebbek), a víz pedig ezen töréseken keresztül már összeér a Föld belső tüzével. Így pedig, világos, hogy gőzök és nagy nyomás keletkezik a földgolyó belsejében, és ezek a nyomások és gőzök pedig földrengéseket okoznak.

Amint növekszik a gőzökkel a nyomás, úgy erősödnek majd a földrengések is, és eljön a nap, amikor már senki sem élhet békében, nyugalomban, a városok pedig porrá és hamuvá omlanak össze, sorban, mint a kártyavár. Ez hát, a tények nyers valósága.

end-2Amint Noé idejében is (aki ugyanaz a személy, mint Manu VAIVASWATA) megvolt a kiválasztott nép, vagy egy VILÁGMEGMENTŐ SEREG, amely hallgatott Manu Avatár szavára; és amely népet megmentették a vizekből, és, mielőtt még végleg elsüllyedt volna, elhagyták a kontinenst, hogy behatoljanak Ázsia szívébe; ugyanígy, most is megalakul egy Hadsereg, és nyilvánvaló, hogy rám hárul a legnagyobb felelősség…

A megfelelő pillanatban és órában, a megjelölt napon, lesz egy ÚJ EXODUS; ez a nép, az Árja Faj Világmegmentő Serege, a kiválasztottakból fog állni, a kiválogatottakból, azokból, akik meg akarták hallgatni az Üzenetet, amelyet az emberiségnek továbbítunk.

Nyilvánvaló, hogy az a nép, az a Sereg majd titokban megmenekül. Pontosan ez a munkám célja; pontosan ez az a küldetés, amelyet rám bíztak…

Az Üzenet meghallgatása és megértése a legajánlottabb azoknak, akik meg kívánnak menekülni”.

Végül pedig, hogy összefoglaljuk a gnosztikus üzenet jellemzőit, hogy az olvasó is megértse, a következő oldalakon bemutatunk még egy másik, Samael Mesternek feltett kérdést is:

„Kérdés: azt mondják, hogy az ön Üzenete egy teljes Tantörzs. Logikus volna, hogy egy ilyen teljes tanítás minden részének meglegyen a tantörzse. Ez a tantörzs ugyanaz volna, mint a Mózesé, Jézusé, vagy van valami eltérés?

Válasz: A NAGY EGYETEMES BÖLCSESSÉG ALAPELVEI MINDIG UGYANAZOK. Úgy Buddha, mint Hermész Triszmegisztosz, Kecálkóatl vagy a Názáreti Jézus, a Nagy Kabír stb., mindannyian egy Üzenetet adtak át. Minden ilyen üzenetben, belül, megvannak a személytelen és egyetemes, Kozmikus Alapelvek.

Az átadni kívánt tantörzs a szó legteljesebb értelmében forradalmi, de megvannak benne ugyanazok az alapelvek, amelyeket titokban Buddha is átadott tanítványainak, és ugyanazok, amelyeket a Nagy Kabír bízott titokban az övéire; ugyanaz a Tantörzs, csupáncsak egy forradalmi formában és a már közelgő ÚJ KORSZAKNAK megfelelően van bemutatva.

Amikor azt mondom: „Az új korszak már közeleg”, akkor nem a Vízöntő Korára gondolok, amely már elkezdődött, hanem az eljövendő Aranykorra utalok, mert a most felkészített Világmegmentő Seregnek meg kell kapnia azokat a tanításokat, amelyeket az eljövendő Aranykorban fognak tanítani.

Ez az eljövendő Aranykor a Nagy Kataklizma után fog következni, és ugyanaz történik majd a már megkezdődött Vízöntő Korában is.

Így hát, aki megkapja ezeket a Tanításokat, az, tulajdonképpen, nem pusztán a Vízöntő Korára készül fel, hanem az eljövendő Aranykorra is.

Ez a Tantörzs, önmagában, világos, sajátos, konkrét; alapjai a TUDAT FORRADALMÁNAK HÁROM TÉNYEZŐJÉBEN állnak: Születés, Halál és Áldozat az Emberiség iránt.

helpVilágos, hogy meg kell SZÜLETNÜNK, vagyis, el kell érnünk a Második Születést. Ami pedig a HALÁLT illeti, el kell távolítanunk minden magunkban hordozott ÉN-t, hogy az Esszencia, a Szellem, tisztán, tökéletesen, szeplőtelenül maradjon meg bennünk. FELÁLDOZNI MAGUNKAT AZ EMBERISÉGÉRT – ez Szeretetet jelent, a gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy mindig készen állunk rá, hogy az utolsó csepp vérünket is odaadjuk felebarátainkért.

A Tantörzs pedig, ismétlem, a Tudat Forradalmának Három Tényezőjére alapoz. Egy sor világos és pontos Tanítást adtunk át, megfelelően rendszerezve, gyakorlati formában, és az Új Kornak megfelelő didaktikával.

Ezáltal, kedves testvéreim, az átadott Tanítás teljes, helyes alakban jelenik meg, hogy mindenki elsajátíthassa.

A célunk az, hogy testvéreink, a tanulók, akik a Végső Megszabadulás Útján haladnak, azok, akik a Világmegmentő Sereget alkotják, ne csupán tanulmányozzák a könyveinket, nem, ez nem elegendő; valami többre van szükség, arra van szükség, hogy elmélkedjenek rajtuk, hogy értsenek meg minden egyes szót, minden mondatot, és, végül, meg kell tapasztalniuk, meg kell élniük, hogy elérhessék az Önmegvalósítást… pontosan erre irányul a Doktrína Törzse: hogy eszközként szolgálhasson, hogy útmutató legyen az Önmegvalósításhoz”.

Jó tudnia az olvasónak, hogy Samael Mester művét tagoltan, fokozatosan adták és adják át, vagyis olyan szeletekben, amelyek a kisebbektől a nagyobbak felé növekszenek.

HPB1Az alsóbb oktávokat ő maga így nevezte: „GNOSZTIKUS ÓVODA”. A középső oktávokat „KARÁCSONYI ÜZENETEK” névvel illette, és ezeket az ötvenes évek elején kezdte írni, és a hetvenes évek elején fejezte be. A felsőbb oktávoknak különleges címeket adott, mint például: „Igen, van pokol, igen, van ördög, igen, van karma”, „Az aranyvirág fakadásának misztériuma”, „A három hegy”, „Forradalmi pszichológia” stb. stb., majd a „Feltárt Pistis Sophia” c. poszthumusz művével ért a csúcsra (amelyet a szövegmagyarázók egyenesen minden idők gnosztikusai Magnus Opus-ának tartanak).

Ahogyan növekedett a tanítás szintje, úgy tartják, hogy szintén növekedett a szellemi szintje annak, aki átadta a tanítást, aki ez esetben Nt. M. Samael.

Így hát, ez a kortárs bölcs nem ütközött akadályokba a gnosztikus tanítások gyors megalapozásában. A mai Gnózis által körülölelt témák óriási skálája a hatalmas átható erő következménye, amelyet ezen nagy LÉNY FELSZABADÍTOTT TUDATA birtokolt és birtokol. Ne feledjük, hogy a TUDAT a hiteles igazságokról tájékoztató eszköz, mivel ezek a szellemnek, a természetnek és magának az embernek is velejárói.

Nyilvánvaló, hogy amikor a gnosztikus műveket tanulmányozzuk, rájövünk, hogy Nt. M. Samael munkája nem csak egyszerűen a legmélyebb és legkristálytisztább ezoterizmusról való tájékoztatás volt, hanem, az említett munkával sok más dolog is velejárt, amelyek jóval túlmutatnak azon, amit a dolgokra vonatkozó, korlátozott látóképességünkkel fel tudunk mérni.

Ezt sokkal jobban megértettük, amikor egy estén, a tanulmányok egyik haladóbb csoportjának, amelyet ő maga vezetett (a Harmadik Szobának nevezett fázis), ezen tanulmányok jövőbeli kivetüléséről beszélt. Olvasóink javára, szó-szerint leírtuk ezt a csodálatos értekezést:

„Századunk szellemi nyugtalanságai, kétségtelenül HELENA PETROVNA BLAVATSKY Mesternővel kezdődtek. Azonban nem azt akarom mondani, hogy az előző századokban nem voltak ezoterikus iskolák; arra kívánok rámutatni, hogy a kortárs ezoterikus nyugtalanság ezen Mesternő által megkezdett munkával indult el.

Ő tényleg járt Shangri-ban, és a Mestere vagy Guruja a nagy KUTHUMI Mester volt. Fiatalon házasodott össze az idős Blavatsky gróffal, akivel nem élt házas életet; csupán pár hónapot maradt mellette, utazgatva Egyiptomban, Indiában és Tibetben, és ennek köszönhetően még rosszabb szemmel néztek rá, mint egy magányosan utazó hölgyre. Ezen utazások során ismerte meg Mesterét.

Hogy rendkívüli erőket birtokolt? Igaz! Hogy szellemileg és személyesen is kapcsolatban volt Tibet Mestereivel? Bizonyos! Olyan rendkívüli munkákat írt, mint a „Titkos tanítás”, „Fátyolatlan Ízisz”, „A csend hangja” stb. A nagy szenvedések, amelyeket ki kellett állnia, bizonyosan a rábízott nehéz küldetésnek voltak köszönhetőek: A SZKEPTIKUSOK MEGGYŐZÉSE, akiknek bizonyságot adott rendkívüli pszichikai erőiről.

Ő volt az oka annak, hogy az angol SINET igen fontos levelezésbe kezdett KUTHUMI Mesterrel. Egy alkalommal, az angol kérésére, a Mester így válaszolt: „Biztos vagy benne, hogyha személyesen is láthatnál, nem veszítenéd el az érdeklődést a velem való levelezésről?”

Így ismerjük meg a Mesterek bölcsességét! Biztosíthatom, hogyha idejönne Hilarion Mester, vagy Morya, vagy Saint Germain gróf, ha idejönnének, hogy velünk éljenek, a mi környezetünkben, az első napokban ki sem mennétek a házból; mind az ötmillió ál-okkultista, spiritualista és szimpatizáns özönlene, hogy megismerjék ezeket a Mestereket. Aztán pedig, ki tudja, hogy később sikerülne-e csak egy köszönést is kicsikarni belőlük!

HPB2Ezen tanulmányok tagjai vagy szimpatizánsai több millióan vannak, azonban a megpróbáltatások pillanataiban, amikor valóban dönteniük kell, hogy igazán megállapodnak a LENNI vagy NEM LENNI filozófiájában, mindenkinek olyan súlyosnak tűnne az ügy, hogy megrémülnének és egy sem maradna. Az emberek többsége csak szórakozásból keresi ezeket a tanulmányokat, mintha csak bikaviadalra vagy moziba mennének.

Helena Petrovna Blavatsky Mesternőnek sok sértést és megaláztatást kellett elviselnie. Mindazonáltal, megadatott, hogy különféle csodákat vigyen végbe – bemutatva képességeit –, hogy meggyőzze a hitetleneket; ez volt a küldetése, és bizonyos, hogy nagyon nehéz volt, mert amikor meggyőzöl tíz hitetlent, akkor ezer másik jön, és amikor meggyőzöl ezret, akkor tízezer másik jön, és így pedig, hogyan is lehetne meggyőzni az összes hitetlent?

Ami pedig minket illet, egy transzcendentális küldetést viszünk végbe: egy üzenetet adunk át az emberiségnek.

A mi konkrét esetünkben, mi sohasem fogjuk magunkat a hitetlenek meggyőzésének szentelni, mi kizárólag a Világmegmentő Sereg megalapításának szenteljük magunkat, és annak, hogy a Szoláris Emberiség Tudatos Körével összhangban dolgozzunk egy új civilizáció és egy új kultúra terveiért.

Habár már eltelt harmincöt év, amióta ezt a munkát végezzük, úgy gondolom, még az elején járunk. Mintegy ötezer gnosztikus van a világon szétszórva, akik tanulmányozzák a doktrínánkat. Azonban, összességében, úgy gondolom, hogy még csak az elején járunk ennek a nagy műnek.

Az üzenet, amelyet át kell adnunk, három részre osztható: az első része a Kinder (Óvoda); a második a felsőbb tanítás, amely az évente megjelenő Karácsonyi üzenetekben található; és van egy harmadik rész is, amelyik ennél is transzcendentálisabb.

Nem fogom megpróbálni meggyőzni a hitetleneket, nem fogom lehetetlen dolgokra pazarolni az időt. Aki el akarja fogadni a doktrínát, fogadja el; aki el akarja utasítani, utasítsa el; mindenki értelmezze a maga feje szerint, ahogyan kívánja. Aki hinni akar, higgyen; aki nem akar hinni, ne higgyen. Ez nem érdekel minket.

Természetesen, nem várhatjuk, hogy a HAMIS TUDOMÁNY ANTIKRISZTUSA ilyen könnyen megadja magát. Nagyon jól ismerjük; tudjuk, hogy a hívei büszkék, azt képzelik, hogy mindent tudnak. Természetes, hogy támadásokat és becsmérlő szavakat intéztek ellenünk, de minket ez nem nyugtalanít.

mensajeVelünk nem fog megtörténni az, ami Blavatsky Asszonnyal, akit a megannyi rágalommal öltek meg; mert oly sok szomorúságban halt meg, a „,múlt század mártírjának” nevezik. Minket nem fognak megsebezni az emberek rágalmai. „Nem vagyok több, mert magasztalnak, sem kevesebb, mert vádolnak; mindig az vagyok, ami vagyok”. Így hát, ha beszélnek, hát beszéljenek; ha nem beszélnek, ne beszéljenek. Egyetlen dolog érdekel minket: ÁTADNI AZ ÜZENETET – és ez minden!

A tapasztalatra hagyatkozva szólunk így. Sok bizonyítékot mutathatnánk, de most nem kell. Meggyőzni a hitetleneket nagy hiba. Pontosan ez kergette a halálba Blavatsky Asszonyt. Nyilvánvaló, hogy ez a nő nagyon érzékeny volt, és amint oly sokszor nyilvánosan sértegették, megalázták, rágalmazták, belebetegedett és meghalt.

Megismertük, hát, hogy mi is az emberiség. Ismerjük a hitetlenek finom mosolyát. És, ahogyan már elmondtam, ha ma meggyőzünk tízezer kételkedőt, holnap jön millió másik, és sohasem végzünk ezzel a képtelen munkával.

Ilyen értelemben, mi gyakorlatiasabbak vagyunk: megadjuk a KULCSOKAT, hogy mindenki, saját maga győződjön meg. Ha valaki meg akar győződni, akkor kísérletezzen a saját bőrén, ne a miénken.

Megtanítjuk, például, hogyan kell asztráltestbe kilépni, hogy mindenki saját maga győződhessen meg. Megtanítjuk a rendszert, amely által a fizikai testet a Negyedik Dimenzióba lehet helyezni, ami által mindenki, saját húsvér testével mehet megtapasztalni az Ultra dolgait. Így hát, aki látni és hallani akarja a felsőbb világok nagy valóságait, fel kell vállalja a fáradságot, hogy önmagán dolgozzon.

Átadjuk a NAGYARKÁNUM és a DOKTRÍNA titkait, amelyet sok könyvben megírtunk, amelyek a Föld bolygó számos pontján elérhetőek már. Azt a munkát végezzük, amelyet a Szoláris Emberiség Tudatos Köre bízott ránk: a GNOSZTIKUS MOZGALOM megalapítását, és az pedig egyre erősebbé válik. Sok ezer személy tanulmányozza könyveinket, és a számuk jelentősen meg fog nőni a jövőben.

Fontos tájékoztató kampányba kezdtünk, amely lefedi a teljes Latin-Amerikát, az Egyesült Államokat, Kanadát, Európát, Afrikát és Ázsiát; minden irányba küldtünk misszionáriusokat, akik felszólalnak az egyetemeken, művelődési házakban, rádiókban, televíziókban, otthonokban stb.; sőt, iskolákat alapítanak, ahol a végtelen Kozmosz nagy misztériumait és tudományos aspektusait tanulmányozzák.

ego halálaKitűztük magunknak a Világmegmentő Sereg megalapítását. Vannak reakciósok? Igaz! Tudjátok, hogy számos ál-ezoterikus és ál-okkultista iskola van, amelyek a múlt elméleteihez hűek maradtak, és semmi szín alatt nem kívánnak semmi újat elfogadni. Békén kell hagyni őket, az antik és idejétmúlt terveikkel együtt. Mi forradalmárok vagyunk, a reakciósok pedig nem állhatnak a mi oldalunkon. A tanításaink azoknak szólnak, akik elfogadják a TUDAT FORRADALMÁT.

Az EGÓ felszámolására és megsemmisítésére van szükségünk; arra van szükségünk, hogy a pszichikai aggregátumok tűnjenek el teljesen, hogy felszabaduljunk a hibák és a fájdalom alól. Valójában, az egyetlen valamire való dolog, amit birtokol az intellektuális állat, amelyet tévesen embernek neveznek, az az ESSZENCIA, a pszichikai anyag, amely nem más, mint az EMBERI LÉLEK (a Teozófiában a Felsőbb Manas) egy darabkája.

Minden esetre, egy emberi lény életének legfontosabb része, hogy a szó legteljesebb értelmében, valódi emberré alakuljon, azzá, ami egy CHAMBERON (aminek a jelentése: Bölcs vagy Szent). Világos, hogy Bölcsnek vagy Szentnek lenni nem lehet anélkül, hogy belül ne lennénk halottak, máskülönben

nem lehetséges a Chamberon-ná alakulás.

A halhatatlan ATMAN – BUDDHI – MANASZ hármast sok szent szövegben fellelhetjük, azonban ki inkarnálta? Az, hogy a múltban sok beavatott nem adhatta át a teljes igazság ismeretét, szükségszerű volt. Olyan kifejezésekkel kellett beszéljenek, amelyek által felkelthették a közönség érdeklődését.

Hogyha előbb tisztázták volna, hogy az emberi lény még nem inkarnálta az EMBERI LELKET, és, hogy csupáncsak egy darabkával rendelkezik a lélekből, amely az Egóba be van zárva, akkor az emberek visszautasították volna ezt az igazságot.

Dr. RUDOLF STEINER megjövendölte 1912-ben, hogy „el fog jönni egy felsőbb tanítás”, és ennek az átadása immáron folyamatban van. Előbb elő kellett készíteni a terepet, és világos, hogy most már elő van készítve. Csakis így adhatták át az emberiségnek ezt a felsőbb tanítást…

Tudjuk, hogy az Esszencia a Lélek egy darabkája, azonban ezzel a darabkával hozhatjuk létre azt, amit a Tao így nevez: „ARANY EMBRIÓ”. Ez az Arany Embrió fog bennünk megalapozni egy tökéletes egyensúlyt az anyag és a szellem között. Azonban az említett embriót nem fejleszthetjük ki, hogyha előbb nem szabadítottuk fel az Esszenciát, amely az Egóba, ÉN-be, az Önmagamba van bezárva. Megsemmisítve az Egót, Esszenciát vagy Buddhátát, átváltozhat az Arany Embrióvá.

Csakis egy, az ARANY EMBRIÓT birtokló ember lehet tudatos. Akinek sikerült önmagában létrehoznia a maga csodálatos ARANY EMBRIÓJÁT, az felébred a Tér valamennyi vidékén vagy világában, és megtestesíti a halhatatlan hármast. Kétségtelen, hogy aki eléri ezt az óhajt, az HITELES EMBERRÉ változik, a SZOLÁRIS EMBERISÉG TUDATOS KÖRÉNEK ADEPTUSÁVÁ. Ennyi az egész!

lelőhely: http://www.samael.org/

KÖSZÖNÖM!

Alapinformációk

This entry was posted on 2016.03.03. by in Írások, Gnosztikus írások.

Navigáció

Vipassana elvonulás 2019 ősz

Csend, Befelé fordulás, Meditáció, Elvonulás Egy hét Önmagaddal és belső világoddal.
bővebben>>>

Képzések az Omniverzum Szabadegyetemen:

Egy rózsa fényképe

» Spirituális Lélekgyógyász
bővebben>>>
» LélekÚt Tanácsadó
bővebben >>>
» Bach-virág tanácsadó
bővebben >>>
» Önismereti Tanácsadó
bővebben >>>
» Mágikus Ösvény csoport
bővebben >>>
» Távoktatás
bővebben >>>
» Tanfolyamok
bővebben >>>

%d blogger ezt szereti: